Megbízásról

Az ügyvédi megbízást az 2017. évi LXXVIII. tv. szabályozza. A szerződésben meg kell állapodni a megbízással kapcsolatos minden lényeges kérdésben, így a díjban is. A megbízott ügyvéd a jogszabályok határolta keretek között jogosult a megbízó érdekében eljárni. A megbízással a megbízott ügyvéd a gondos és szakszerű ügyellátásra vállal kötelezettséget és nem arra, hogy a megbízó igényei szerinti “eredménnyel” záruljon az eljárás. Természetesen a formalizáltabb ingatlan-nyilvántartási és cégeljárásra ez úgy érvényes, hogy ott a szakszerű és gondos eljárás a kézzelfogható bejegyző végzésben, illetve határozatban nyilvánul meg, és ekként elvárható az eljárás “sikeres” lezárása. A törvény rendelkezése szerint: “Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya.” A leggyakoribb az eseti megbízási díj, amely egy ügy elvállalása esetén kerül kikötésre. Ennek meghatározásakor szempont az ügyérték és az ahhoz kapcsolódó ügyvédi felelősség, valamint az ügybe befektetendő munka, továbbá az ügyvédi tevékenységhez kapcsolódó számos költség, amelyet az ügyvéd a megbízási díjban érvényesít. A megbízási díjban történő megállapodás másik formája az átalánydíj. Irodánkban ez több formában is lehetséges. Azoknak a vállalkozásoknak, vagy magánszemélyeknek ajánljuk az óradíjas megállapodást, akik rendszeresen igénybe kívánják venni szolgáltatásainkat egy előre meghatározott fix óradíjért. Az elszámolás időszakonként történik, ezért az ügyfél számára nem jelent egyszeri nagy összegű kiadást annak kifizetése. Ebben az esetben csak az elvégzett munkaóra utáni díjat kell fizetni az ügyértéktől függetlenül. A másik forma a havi átalánydíj. Ebben az esetben a megbízási díj – egy előre meghatározott maximális időkereten belül – jár abban az esetben is, ha nem vették igénybe a szolgáltatást (rendelkezésre állás). Természetesen lehetséges a két átalánydíjas megbízási forma vegyítése. Ebben az esetben a fix havidíjas keretidőn felül a felek óradíjban számolják el a többletidőt.

A megbízási díj mértéke

A Magyar Ügyvédi Kamara Etikai Szabályzata nem tiltja a díjazás nyilvánosságra hozatalát az iroda honlapján, azonban ezt nem tartjuk szerencsésnek, mivel Irodánk azt vallja, hogy minden ügy más. Ennek megfelelően a megbízási díjat is az egyedi ügynek megfelelően határozzuk meg valamennyi tényező ismeretében. Természetesen vannak hasonló ügyek, főleg a formális eljárások körében, azonban itt is jelentős különbség lehet a megbízások között, ezért minden esetben valamennyi körülményt figyelembe állapodunk meg a megbízási díjról. Amennyiben konkrét ajánlatot szeretne kapni, abban az esetben keresse meg irodánkat honlapunkon található elérhetőségeinken, vagy időpont egyeztetést követően személyesen.

Mit tartalmaz a megbízási díj?

Elsődlegesen az ügyvédi tevékenység ellenértékét. Amennyiben a megbízási szerződésben nincs kikötve külön költségátalány, akkor tartalmazza mindazon általános ügyviteli költségeket, amelyek az ügyvédi tevékenységhez szorosan kötődnek. Irodánk gyakorlata szerint nem számoljuk el külön költségként a levelezés, telefon, iratmásolás, helyi közlekedés stb. költségét, amíg az nem haladja meg jelentősen az átlagos költségeket. Nagy mennyiségű irat másolása, vagy nagy mennyiségű postai küldemény, illetve nemzetközi küldemény, költségesebb nemzetközi hívások díját külön költségként elszámoljuk.

Titoktartás

Az eljáró ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli mindazon információk tekintetében, amelyek a megbízás kapcsán jutnak a tudomására. Az okiratok (elektronikus okiratok) tárolásának, megsemmisítésének, módját jogszabályok írják elő. Irodánk gondoskodik arról, hogy bizalmas információ sem okirati, sem elektronikus úton ne kerüljön illetéktelenek birtokába. A titoktartási kötelezettség a megbízás megszűnte után is fennmarad.