AZ ÜGYVÉDI MEGBÍZÁSRÓL ÉS DÍJAZÁSRÓL
-

Az ügyvédi megbízást az 1998. évi XI. tv. szabályozza. A törvény 23.§ (2) bekezdés eszerint "A megbízást - a tanácsadás esetét kivéve - írásba kell foglalni. Az írásba foglalás elmaradása a megbízás érvényességét nem érinti, de ilyen esetben a megbízás tartalmának bizonyítása a megbízottat terheli." A szerződésben meg kell állapodni a megbízással kapcsolatos minden lényeges kérdésben, így a díjban is. A megbízott ügyvéd a jogszabályok határolta keretek között jogosult a megbízó érdekében eljárni. A megbízással a megbízott ügyvéd a gondos és szakszerű ügyellátásra vállal kötelezettséget és nem arra, hogy a megbízó igényei szerinti "eredménnyel" záruljon az eljárás. Természetesen a formalizáltabb ingatlan-nyilvántartási és cégeljárásra ez úgy érvényes, hogy ott a szakszerű és gondos eljárás a kézzelfogható bejegyző végzésben, illetve határozatban nyilvánul meg, és ekként elvárható az eljárás "sikeres" lezárása. A törvény rendelkezése szerint: "Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya." A leggyakoribb az eseti megbízási díj, amely egy ügy elvállalása esetén kerül kikötésre. Ennek meghatározásakor szempont az ügyérték és az ahhoz kapcsolódó ügyvédi felelősség, valamint az ügybe befektetendő munka, továbbá az ügyvédi tevékenységhez kapcsolódó számos költség, amelyet az ügyvéd a megbízási díjban érvényesít. A megbízási díjban történő megállapodás másik formája az átalánydíj. Irodánkban ez több formában is lehetséges. Azoknak a vállalkozásoknak, vagy magánszemélyeknek ajánljuk az óradíjas megállapodást, akik rendszeresen igénybe kívánják venni szolgáltatásainkat egy előre meghatározott fix óradíjért. Az elszámolás időszakonként történik, ezért az ügyfél számára nem jelent egyszeri nagy összegű kiadást annak kifizetése. Ebben az esetben csak az elvégzett munkaóra utáni díjat kell fizetni az ügyértéktől függetlenül. A másik forma a havi átalánydíj. Ebben az esetben a megbízási díj - egy előre meghatározott maximális időkereten belül - jár abban az esetben is, ha nem vették igénybe a szolgáltatást (rendelkezésre állás). Természetesen lehetséges a két átalánydíjas megbízási forma vegyítése. Ebben az esetben a fix havidíjas keretidőn felül a felek óradíjban számolják el a többletidőt.

A megbízási díj mértéke


A Magyar Ügyvédi Kamara Etikai Szabályzata nem tiltja a díjazás nyilvánosságra hozatalát az iroda honlapján, azonban ezt nem tartjuk szerencsésnek, mivel Irodánk azt vallja, hogy minden ügy más. Ennek megfelelően a megbízási díjat is az egyedi ügynek megfelelően határozzuk meg valamennyi tényező ismeretében. Természetesen vannak hasonló ügyek, főleg a formális eljárások körében, azonban itt is jelentős különbség lehet a megbízások között, ezért minden esetben valamennyi körülményt figyelembe állapodunk meg a megbízási díjról. Amennyiben konkrét ajánlatot szeretne kapni, abban az esetben keresse meg irodánkat honlapunkon található elérhetőségeinken, vagy időpont egyeztetést követően személyesen.

Mit tartalmaz a megbízási díj?

Elsődlegesen az ügyvédi tevékenység ellenértékét. Amennyiben a megbízási szerződésben nincs kikötve külön költségátalány, akkor tartalmazza mindazon általános ügyviteli költségeket, amelyek az ügyvédi tevékenységhez szorosan kötődnek. Irodánk gyakorlata szerint nem számoljuk el külön költségként a levelezés, telefon, iratmásolás, helyi közlekedés stb. költségét, amíg az nem haladja meg jelentősen az átlagos költségeket. Nagy mennyiségű irat másolása, vagy nagy mennyiségű postai küldemény, illetve nemzetközi küldemény, költségesebb nemzetközi hívások díját külön költségként elszámoljuk.

Biztonság

Alapvető elvárás az ügyletek biztonságának minél magasabb fokú biztosítása, a visszaélések megakadályozása. Ennek érdekében jelentős többlet kötelezettségek hárulnak a közreműködő ügyvédekre. A 2007. évi LXIV. törvény a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében több törvényt módosított. A módosítások ügyvédekre vonatkozó rendelkezéseit 2008. január 1-étől kell alkalmazni és ugyanekkortól hatályos az 54/2007.(XII.21.) IRM rendelet is, amely a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében az ügyvéd által végzett személyazonosság- és igazolvány-ellenőrzés részletes szabályait tartalmazza. Az ügyvédek operatív személyazonosítási és ellenőrzési tevékenységét szabályozza a fenti jogszabályok végrehajtására a Magyar Ügyvédi Kamara által alkotott 2/2007.(11.19.) sz. szabályzat is. Ennek keretében ellenőrizzük ügyfeleink személyazonosságát, illetve az okmányokat a központi nyilvántartás adataival összehasonlítjuk. A személyazonosság ellenőrzése személyazonosításra szóló igazolványokkal történik (magánszemélyeknél: személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél, lakcímkártya; jogi személyeknél: bírósági végzés, kivonat, aláírási nyilatkozat, képviselő személyazonosító igazolványai) Az okmányellenőrzés úgy történik, hogy az ügyvéd elektronikus úton megkeresi a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát és lekéri a központi nyilvántartás alább felsorolt adatait. 2001. évi LXXXIII. törvény alkalmazása esetén az okmányellenőrzés elvégzése kötelező és nem függhet az ügyfél hozzájárulásától. Az okmányellenőrzés díjköteles. (500 vagy 2200 Ft/személy) Irodánkban minden ügyletnél kérjük egy kétoldalas ügyfél azonosító adatlap és hozzájáruló nyilatkozat kitöltését, amelyet az iratok között őrzünk.

Az alábbi esetekben nem működünk közre a jogügyleteknél:

• Az okirat jogszabálysértő célra vagy jogszabály megkerülésére irányul. • A fél a személyazonosságának megállapításához nem szolgáltat adatot. • A fél nem tud bemutatni érvényes igazolványt, vagy az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy az igazolvány elvesztését, ellopását vagy megsemmisülését bejelentették és megtalálásának vagy megkerülésének ténye nincs nyilvántartva. • Pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény merül fel. • Valamely más aggályos körülményt észlel. Az okirat elkészítésénél aggályos körülménynek kell tekinteni, ha a fél a személyazonosításra  szolgáló okmány érvényességének ellenőrzéséhez nem ad hozzájárulást.

Titoktartás

Az eljáró ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli mindazon információk tekintetében, amelyek a megbízás kapcsán jutnak a tudomására. Az okiratok (elektronikus okiratok) tárolásának, megsemmisítésének, módját jogszabályok írják elő. Irodánk gondoskodik arról, hogy bizalmas információ sem okirati, sem elektronikus úton ne kerüljön illetéktelenek birtokába. A titoktartási kötelezettség a megbízás megszűnte után is fennmarad.
© Copyright 2016 Dr. Pataki János
Készítette: Adams Creative Kft.
Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Pataki János Ügyvédi
Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok
szerint.